Let it exist in the flow

The flow of energy in consciousness is constant, like a river  The opinions and values given specific details are like rocks in the flow. Fortsätt läsa

Ing-runan & Ken-runan 4 april, 2013

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan synlig och Ken-runan nedvänd.

Ing-runan med maskulin skapandekraft. Den gudom som associserad med Ing-runan är Frey. Ing-runans innebörd kan vara lite kryptisk. Fackla eller Böld är de två mycket skilda ledord som förekommer i gamla runverser. I mitt bruk och relation med Ken är det fackla som jag brukar. Facklan är eld som hålles och brukas, det vill säga passion och det som du brinner för och även kunskap som liksom faklan belyser områden i livet där det tidigare var mörkt.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan och Ken-runan tillsammans.

Ing-runan ger oss målmedvetenhet i skapandet i att hålla fokus i samma görande och få det klart som förestatt oss att göra. Vi lever i ett så helt underbart spännande informationsflöde idag i Sverige och Västvärldkultur. Tar beslut om relevant eller irrelevant information hela tiden.  I detta flöde är det värdefull med målvedvetenhet. Ken-runan nedvänd ger uppmaningen att komma ihåg att ha kunskapen och målet i sikte då du gör det du gör idag. Ha i hågen, komma ihåg, är att hålla i tanken eller medvetandet. Ordet håg är fornnordiskt och han enklast översättas med tanke eller medvetandet.

Håll målet i sikte och gör de mindre steg som leder dig dit du fill för att nå ditt mål och påminn dig själv att du har passionen och kunskapen att uppnå målen, ett steg i taget.

Vill du lära dig mer om runor och sejd kom på föredrag 21 april >>

Enlish translation 

The Ing-rune with masculine creativity. the divinity that is associated with Ing-rune(usually this rune is called INGUZ by english speaking runeworkers) is Frey. Ken-rune(KENAZ) has two main variations when reading old rune poems; Torch or Boil. In my use and relations with Ken is it torch meaning that I use. The torch is fire that i held and used, meaning your passion and that which you “burn” for, metaphorically speaking as well as knowledge that as a torch shed light on areas in life that before was dark.

The Ing-rune give us the reminder to have purposefulness in the creativity that you currently are engaged in and to have tenacity to see it through. We live in an amazing stream of constant flow of information, in Sweden and Western culture. Taking desicions about relevant and irelevant information incessantly. In this flow it is valuable to have goal in your consciousness(literal translation of the Swedish word: målmedvetenhet, conscious of the goal!) in what ever you engage in today.

To have in your håg, the word håg is old norse meaning thought or consciousness. 

So remember that you have keep your goal in sight and do the smaller steps that take you to your goal and remind yourself that you have passion and knowledge to attain your goals, one step at a time.

Madr-runan dragen för 7/2, 2012

Madr-runan dragen för 7/2, 2012

image

Madr står för människan och för att hitta sin plats i livets väv och utvecklas som person. Även för mötet, det jag gärna kallar det mystika mötet.
Vad är det som är utmärkande för människa, jämfört med andra däggdjur, fysiskt, språk och kommunikation?  Mötet med sig själv på ett djupare plan, mötet med det större och gudomliga, i och utanför oss. Vandringen med och genom runornas krets är en visdomsvandring som ger möjlighet att vara sig själv och sedan något mycket mer.
[box] låt stunder av djupandning och stillhet med möte finnas i dig idag, kanske med Fullmånen, kanske med något du ej har ord på [/box]

Shamantra tree

 

Kailash Kokopelli & Satyadev Barman bildar den heliga World SHAMANTRA Music Project. Kailash Kokkopelli pratar om Runor, och andra intressanta esoteriska fenomen och samband mellan Vedisk och Nordisk mysterieväg.

 

Hoocha michui on Jan Björklund MP of Education

Jan Björklund

Hej Alla vänner som kan hoocha michui och vill vara med o påverka vårt samhälle med. Det är ofta jag hör om att människor är irriterade o till o med förbannade på Jan Björklund. Så då kan vi väl börja med honom. Jag bifogar en bild på honom. Så förslaget är att fram till fullmånde 12 sept, varje dag, eller så ofta som du kommer ihåg äta tung energi från Jan Björklund!

Hello all friends that know how to perfrom hoocha michui and want to affect our society. Often I hear here in Sweden people commenting that they are angry or anoyed at our MP of Education, Jan Björklund. Thereby lets perform hoocha michui on him as a collectiv until the full moon 12 sept 2011. Each day, or as often as you want or remember to each hooch(heavy energy) from Jan Björklund! 

Who is the winner in a war?

Just a thought: The companies that sell supplies and weapons to US military have active groups that are responsible for car bombs in Iraq. Just to keep soldiers in Iraq and thereby the economy going and stockmarket in flow and increasing!

En fundering: Företagen som säljer material och vapen till USAs militär har aktiva grupper som är ansvariga för bilbomber i Irak. Bara för att hålla kvar soldater i Iraq och därmed hålla igång ekonomin och aktiebörsen flytande och ökande!

 

 

Earth Hour 26 march, 2011

This is one of the thing we want to do in the group “biggest experiment of Sweden”

OF COURSE YOU CAN ENJOY THIS GROUP AND JOIN THE REAL HAPPENING OF THE EARTH HOUR GLOBAL…

We’ll see how consumers can influence the world, starting as a experimet in Sweden. The world or earth is sick and the rich get richer, ie large corporations, we, consumers can show that we want to make a change by trying together to make these three simple things.

NR1: Earth Hour on March 26:th, we will put all the lights out at home for 1 hour, electricity companies will earn less, big men get less money in their wallet and the earth feels better. At 20:30 to 21:30. more info www.earthhour.org

No. 2: Do not refuel the car 25:th week, especially on the 22:nd of June, then you will leave your car standing still. Petrol companies will lose hundreds of thousands of dollars and will have to start thinking. Think of all the shares that are in all the world’s oil, imagine what chaos this would be?

This date is chosen because that was the day the first Shell petrol station opened in Sweden, June 22. You can put a man on the moon but we can not invent a clean car engine? The engine is over 100 years old invention, there is something strange around this, I am absolutely convinced that one can invent an engine that works with water.

NR3: We consume and consume a lot, the first giant food-stores were opened August 4, 1930, after that more and more has opened. Why are we consuming more, more and more? This will also destroy the earth. So the idea is that we should not buy anything on August

4:th: on a full day. It would be noticed … I know there is already a “Buy Nothing” day in the calendar on the 27:th of November, but why not try one more day? So will you be with the experiment of CONSUMER POWER? Join us in this experiment and see what happens in the world.

1: Turn off the lights on March 26th 20:30 to 21:30

2: Do not refuel the week 25 special on the 22nd June.

3: Buy nothing on the 4th Agusti (of course not even the 27th November)

Earth Hour on Face book

El Quetzal; Thirteen days of Respect, Honor and Integrity

Trecena of Manik/Kej
Mar 9: 1 Manik’/Kej
Mar 10: 2 Lamat/Q’anil
Mar 11: 3 Muluc/Toj
Mar 12: 4 Oc/Tz’i
Mar 13: 5 Chuen/B’atz’
Mar 14: 6 Eb/E
Mar 15: 7 Ben/Aj
Mar 16: 8 Ix/I’x
Mar 17: 9 Men/Tz’ikin
Mar 18: 10 Cib/Ajmaq
Mar 19: 11 Caban/No’j
Mar 20: 12 Etznab/Tijax
Mar 21: 13 Cauac/Kawoq
MCP Member News

Coming up Saturday, March 12, 8am PST/11am EST:

Meet the Author with Dr. Robert Sitler

Robert will talk about his body of work on the Mayan Calendar, in particular his latest book “The Living Maya: Ancient Wisdom in the Era of 2012″—one of the most human and loving approaches we’ve seen on the Maya and their way of life—and taking your questions for a full hour.

We’ll also be giving away one free copy of Dr. Sitler’s book to a participant drawn at random—but you MUST attend the session to have your name included in the drawing.

As with all Meet the Author sessions, we’re keeping the group small (max 15 spots) to give everyone plenty of time to talk, so if you haven’t signed up yet, do so soon!

To sign up, simply email us with your name and intention to attend.
“Meet the Author” recordings now available”

If you missed either of the first two Meet the Author sessions with Maya author Gaspar Gonzalez or Dr. Carl Calleman, or if you want to hear them again, you can watch online anytime you like. Just log into your Member account and click on the click on “Meet the Author media recordings” in the “MCP Member Benefits” area on the left.

For non MCP Members, both recordings are available for a nominal fee of $9:

Meet the Author with Gaspar González

Meet the Author with Dr. Carl Calleman

Meet the Author sessions are FREE for MCP members, and available for non MCP members for a nominal fee.

Not a member yet? Check out our MCP membership page for more information. MCP Memberships carry a host of benefits including free access to Meet the Author, free Mayan ecards, and more.

..Become a member of the Mayan Calendar Portal today!

Ninth Wave Celebration Event

Tree of Life Celebration and Do As One have co-created a global Ninth Wave breathing event to usher in unity consciousness on the planet. This event will unite people from around the world in breathing together synchronously as we enter the Ninth Wave of the Mayan calendar according to Carl Calleman. Celebrate unity consciousness and know that peace and prosperity begin inside of each one of us now.

For more information about this event, including times and how to join in, check out the MCP Events page!

The Trecena of Respect

Dignity, strength, humility and power. Respect, honor and integrity. These are the values Manik’, the Deer, embodies. Free of the toxic effects of ego, Manik’ stands head and shoulders above the skirmishes of mankind, the epitome of grace in the face of danger and uncertainty that’s all around him.

Profoundly spiritual and peaceful, Manik’ seeks to impart no violence or harm to others, but does have the raw power to defend himself and others when the need arises. He is no gentle or weak spirit—he crushes the stereotype that states spiritual beings are soft and passive. Indeed, the deepest spiritual thinkers and most balanced individuals carry the greatest personal strength. And what is strength but the direct result of ultimate self-respect?

This trecena, your challenge is to find your strength. This doesn’t mean ramping up your time at the gym or signing up for aikido. It means developing a stable sense of self-respect, without the arrogance, judgment, and ego that often hang on to our psyches, latching on like so many psychic parasites.

Respect without reservation, respect without judgment or self-importance. Respect who you are and what you do for no reason other than because you are here. Respect your inherent talents and skills, respect the role you play in your family and society and the legacy you will leave to future generations. Respect yourself, and live that respect through every pore of your being. It will then naturally flow outward to those around you.

You will find that true respect, for both yourself and others, does indeed build strength—the kind that will carry you through storm and upheaval, and enable you to stand on your own feet regardless of the challenge.

~ Birgitte Rasine
Join us on the daily journeys of each Trecena, online at Facebook and Twitter.

If you’d like to republish our Trecena texts on your web site, blog or in print, please email us.

Connect with us on the Web…

FacebookLinkedInTwitter

You are receiving this message because you have signed up for our mailing list, registered with a user account on the Mayan Calendar Portal site, or otherwise communicated with us and/or shown interest in the Mayan Calendar or the Portal web site. If you have any questions, please contact LUCITÀ via email at info@lucita.net or by telephone at +1 408.542.9942.

Copyright ©2006-2011 LUCITÀ Inc. All rights reserved worldwide.

För svenska läsare har jag översatt en del av budskapet om den pågående trecenan. Detta är ett ord som vi saknar i svenskan. Trecenan är en del av hur Maya kalendern som Carl Johan Calleman använder(det finns flera kalendrar och för olika syften). Det är tretton dagar som är länkade med 20 dagar och dessa två är som två kugghjul som går in i varandra. 20 dagar, uinal, med ett dagtecken var och 13 siffror eller mer toner som har en därmed svängningsfrekvens. Dessa två, tretton och tjugo bildar tillsammans ett mönster med kombination av 260 dagars cykel.

En Trecena av Respekt
Värdighet, styrka, ödmjukhet och makt. Respekt, ära och integritet. Det är dessa värden Manik “, hjorten, förkroppsligar. Fri från de toxiska effekterna av ego, står Manik “huvudet högre än de skärmytslingar av mänskligheten, ett koncentrat av nåd inför fara och osäkerhet som är allt omkring honom.

Djupt andlig och fredlig, försöker Manik “att förmedla något våld eller skada andra, men har den råa kraften att försvara sig själv och andra när behov uppstår. Han är ingen mild eller svag ande, han krossar stereotypen att stater andliga varelser är mjuka och passiva. Faktum är att den djupaste andliga tänkare och mest balanserade individer bär den största personliga styrka. Och vad är styrka, men ett direkt resultat av yttersta självrespekt?

Detta trecena, är din utmaning att hitta din styrka. Detta betyder inte att öka din tid på gymmet eller anmäler dig till aikido. Det innebär att utveckla en stabil känsla av självrespekt, utan arrogans, omdöme och ego som ofta hänga på våra psyken, låsning på som så många psykiska parasiter.

Respekt utan förbehåll avseende utan dom eller självtillräcklighet. Respekt vem du är och vad du gör för någon annan anledning än att du är här. Respektera dina inneboende talanger och färdigheter, respekt den roll du spelar i din familj och samhälle och det arv du lämnar till kommande generationer. Respektera dig själv och leva som respekt genom varje por av ditt väsen. Det kommer då naturligt flödar utåt till dem omkring dig.

Du kommer att upptäcka att verklig respekt för både dig själv och andra, faktiskt bygga styrka-det slag som kommer att bära dig genom stormen och omvälvningar, och gör att du kan stå på egna fötter oavsett utmaning.

~ Birgitte Rasine
Trecena text by Birgitte Rasine, republished from El Quetzal, courtesy of the Mayan Calendar Portal

Ayni Summit – Iceland 2011

For many years, Paqo’s from all over the world have met each summer to share and become friends – and to celebrate the joy of life on this beautiful planet earth. In the summer of 2011, from June 18th – 25th, the international gathering will be held in Iceland.
From our hearts, we welcome you to this magical part of Mother Earth on the ‘top of the world’. Here water and fire merge in natural alchemy, a beautiful and powerful energy of wisdom, that we so much need today to awaken to the creative Peace, that life is.
We will be sharing the dream that has carried the prophesies of the Ancient Ones; to live and celebrate life in AYNI – in sacred reciprocity with each other, Mother Earth and the Living Universe we are part of.

Please come join us in the spirit of AYNI!

And this is one of the many things that I will contribute with.

Learn of the Old Norse world tree, Yggdrasil and the energies in this cosmic structure.

The workshop will consist of intellectual description of the various energies and beings in this cosmic world tree. Followed by a guided meditation to Yggdrasil and the many beings.

Focus the journey in the Norse world tree, Yggdrasil. The three roots, the four powers for relations and the crown in the center of the universe! The three wells and their meaning and application of the unconscious, the perception of time and decay.

Guides for this is are:

Ratatosk
The cosmic squirell that freely travels in Yggdrasil.

Per Lundberg
Swedish paqo initiated by Juan Nunes del Prado in 2003
Former Radsgodi of the organisation Samfundet Forn Sidr
Practicing healer, NLP coach and regression therapist.
Storyteller and craftsman.

Per in Rune meditation on beach in Marbella, Spain.

Sunrays of love

Gradually Sunrays of love envelopes the heart and melts the ice of fear like the sun caresses the earth in spring and seeds starts to awaken and grow.