El Quetzal; Thirteen days of Respect, Honor and Integrity

Trecena of Manik/Kej
Mar 9: 1 Manik’/Kej
Mar 10: 2 Lamat/Q’anil
Mar 11: 3 Muluc/Toj
Mar 12: 4 Oc/Tz’i
Mar 13: 5 Chuen/B’atz’
Mar 14: 6 Eb/E
Mar 15: 7 Ben/Aj
Mar 16: 8 Ix/I’x
Mar 17: 9 Men/Tz’ikin
Mar 18: 10 Cib/Ajmaq
Mar 19: 11 Caban/No’j
Mar 20: 12 Etznab/Tijax
Mar 21: 13 Cauac/Kawoq
MCP Member News

Coming up Saturday, March 12, 8am PST/11am EST:

Meet the Author with Dr. Robert Sitler

Robert will talk about his body of work on the Mayan Calendar, in particular his latest book “The Living Maya: Ancient Wisdom in the Era of 2012″—one of the most human and loving approaches we’ve seen on the Maya and their way of life—and taking your questions for a full hour.

We’ll also be giving away one free copy of Dr. Sitler’s book to a participant drawn at random—but you MUST attend the session to have your name included in the drawing.

As with all Meet the Author sessions, we’re keeping the group small (max 15 spots) to give everyone plenty of time to talk, so if you haven’t signed up yet, do so soon!

To sign up, simply email us with your name and intention to attend.
“Meet the Author” recordings now available”

If you missed either of the first two Meet the Author sessions with Maya author Gaspar Gonzalez or Dr. Carl Calleman, or if you want to hear them again, you can watch online anytime you like. Just log into your Member account and click on the click on “Meet the Author media recordings” in the “MCP Member Benefits” area on the left.

For non MCP Members, both recordings are available for a nominal fee of $9:

Meet the Author with Gaspar González

Meet the Author with Dr. Carl Calleman

Meet the Author sessions are FREE for MCP members, and available for non MCP members for a nominal fee.

Not a member yet? Check out our MCP membership page for more information. MCP Memberships carry a host of benefits including free access to Meet the Author, free Mayan ecards, and more.

..Become a member of the Mayan Calendar Portal today!

Ninth Wave Celebration Event

Tree of Life Celebration and Do As One have co-created a global Ninth Wave breathing event to usher in unity consciousness on the planet. This event will unite people from around the world in breathing together synchronously as we enter the Ninth Wave of the Mayan calendar according to Carl Calleman. Celebrate unity consciousness and know that peace and prosperity begin inside of each one of us now.

For more information about this event, including times and how to join in, check out the MCP Events page!

The Trecena of Respect

Dignity, strength, humility and power. Respect, honor and integrity. These are the values Manik’, the Deer, embodies. Free of the toxic effects of ego, Manik’ stands head and shoulders above the skirmishes of mankind, the epitome of grace in the face of danger and uncertainty that’s all around him.

Profoundly spiritual and peaceful, Manik’ seeks to impart no violence or harm to others, but does have the raw power to defend himself and others when the need arises. He is no gentle or weak spirit—he crushes the stereotype that states spiritual beings are soft and passive. Indeed, the deepest spiritual thinkers and most balanced individuals carry the greatest personal strength. And what is strength but the direct result of ultimate self-respect?

This trecena, your challenge is to find your strength. This doesn’t mean ramping up your time at the gym or signing up for aikido. It means developing a stable sense of self-respect, without the arrogance, judgment, and ego that often hang on to our psyches, latching on like so many psychic parasites.

Respect without reservation, respect without judgment or self-importance. Respect who you are and what you do for no reason other than because you are here. Respect your inherent talents and skills, respect the role you play in your family and society and the legacy you will leave to future generations. Respect yourself, and live that respect through every pore of your being. It will then naturally flow outward to those around you.

You will find that true respect, for both yourself and others, does indeed build strength—the kind that will carry you through storm and upheaval, and enable you to stand on your own feet regardless of the challenge.

~ Birgitte Rasine
Join us on the daily journeys of each Trecena, online at Facebook and Twitter.

If you’d like to republish our Trecena texts on your web site, blog or in print, please email us.

Connect with us on the Web…

FacebookLinkedInTwitter

You are receiving this message because you have signed up for our mailing list, registered with a user account on the Mayan Calendar Portal site, or otherwise communicated with us and/or shown interest in the Mayan Calendar or the Portal web site. If you have any questions, please contact LUCITÀ via email at info@lucita.net or by telephone at +1 408.542.9942.

Copyright ©2006-2011 LUCITÀ Inc. All rights reserved worldwide.

För svenska läsare har jag översatt en del av budskapet om den pågående trecenan. Detta är ett ord som vi saknar i svenskan. Trecenan är en del av hur Maya kalendern som Carl Johan Calleman använder(det finns flera kalendrar och för olika syften). Det är tretton dagar som är länkade med 20 dagar och dessa två är som två kugghjul som går in i varandra. 20 dagar, uinal, med ett dagtecken var och 13 siffror eller mer toner som har en därmed svängningsfrekvens. Dessa två, tretton och tjugo bildar tillsammans ett mönster med kombination av 260 dagars cykel.

En Trecena av Respekt
Värdighet, styrka, ödmjukhet och makt. Respekt, ära och integritet. Det är dessa värden Manik “, hjorten, förkroppsligar. Fri från de toxiska effekterna av ego, står Manik “huvudet högre än de skärmytslingar av mänskligheten, ett koncentrat av nåd inför fara och osäkerhet som är allt omkring honom.

Djupt andlig och fredlig, försöker Manik “att förmedla något våld eller skada andra, men har den råa kraften att försvara sig själv och andra när behov uppstår. Han är ingen mild eller svag ande, han krossar stereotypen att stater andliga varelser är mjuka och passiva. Faktum är att den djupaste andliga tänkare och mest balanserade individer bär den största personliga styrka. Och vad är styrka, men ett direkt resultat av yttersta självrespekt?

Detta trecena, är din utmaning att hitta din styrka. Detta betyder inte att öka din tid på gymmet eller anmäler dig till aikido. Det innebär att utveckla en stabil känsla av självrespekt, utan arrogans, omdöme och ego som ofta hänga på våra psyken, låsning på som så många psykiska parasiter.

Respekt utan förbehåll avseende utan dom eller självtillräcklighet. Respekt vem du är och vad du gör för någon annan anledning än att du är här. Respektera dina inneboende talanger och färdigheter, respekt den roll du spelar i din familj och samhälle och det arv du lämnar till kommande generationer. Respektera dig själv och leva som respekt genom varje por av ditt väsen. Det kommer då naturligt flödar utåt till dem omkring dig.

Du kommer att upptäcka att verklig respekt för både dig själv och andra, faktiskt bygga styrka-det slag som kommer att bära dig genom stormen och omvälvningar, och gör att du kan stå på egna fötter oavsett utmaning.

~ Birgitte Rasine
Trecena text by Birgitte Rasine, republished from El Quetzal, courtesy of the Mayan Calendar Portal

Tagged . Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?